Lịch làm việc của UBND tỉnh

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 6/2019

30/05/2019 08:16:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 34/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 6/2019.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 9/2018

27/08/2018 17:00:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 48/TB-UBND về việc Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 9/2018.    

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 8/2018

25/07/2018 08:32:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/7/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 43/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 8/2018.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 7/2018

25/06/2018 14:32:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 37/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2018.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 6/2018

23/05/2018 14:32:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 32/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2018.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 5/2018

25/04/2018 15:36:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 23/4/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5/2018.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 4/2018

25/03/2018 16:34:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 22/3/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 4/2017.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 3/2018.

26/02/2018 09:30:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 23/2/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 17/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 3/2017.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 02/2018

26/01/2018 09:00:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 23/1/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 8/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 2/2018.

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 01/2018.

27/12/2017 09:24:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 79/TB-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 1/2018.