THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

20/11/2019 07:54:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

20/11/2019 07:53:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động số 5265/Ctr-UBND thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

19/11/2019 11:35:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 11/11, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 101/KH-TU về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2020

19/11/2019 11:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2950/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2020.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

19/11/2019 11:31:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 31/10/2019, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê ngòi Me, ngòi Cỏ - huyện Cẩm khê, tỉnh PT (giai đoạn I)

18/11/2019 14:37:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/11/2019, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết số 24/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê ngòi Me, ngòi Cỏ - huyện Cẩm khê, tỉnh PT (giai đoạn I).

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao, thuộc địa bàn huyện Thanh Ba

18/11/2019 14:34:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 14/11/2019, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết số 23/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao, thuộc địa bàn huyện Thanh Ba.

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Trường THPT Chuyên Hùng Vương

18/11/2019 14:32:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/11/2019, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết số 22/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình TTCP chấp thuận

18/11/2019 14:23:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/11/2019, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sô 12/2019/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình TTCP chấp thuận.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức

18/11/2019 14:15:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 14/11/2019, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sô 11/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức