NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.
+ Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Việc hướng dẫn phải ghi vào văn bản, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn giải quyết.
+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét, thẩm định và xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.
+ Thời hạn xác nhận Biện pháp không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.
+ Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp. Số lượng thành viên đoàn kiểm tra từ 03 (ba) đến 05 (năm) người.
+ Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.
Cách thức thực hiện + Qua bưu điện
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương
Địa chỉ: số 337, đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210. 6251.664
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân;
+ Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;
+ Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.
Chọn lĩnh vực Công thương
Kết quả thực hiện Giấy Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Chi phí Theo Thông tư số 85/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Phí phê duyệt: 8.000.000 đồng/giấy chứng nhận;
- Lệ phí: không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân: Theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BCT.
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý - Luật Hóa chất.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
- Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 2 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.
- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
Tài liệu đính kèm Mẫu-đơn,-tờ-khai(1).doc