THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai, thực hiện Thông báo Kết luận số 48-TB/TW của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

09/07/2018 06:25 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Thông báo Kết luận số 48-TB/TW ngày 27/4/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:


Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 và các văn bản của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Khẩn trương thực hiện việc rà soát nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình để bổ sung, hoàn thiện theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, lối sống, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao…
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>