THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

07/08/2018 17:50 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 8/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là Tổng điều tra).
Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ phương án Tổng điều tra của trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn; đề xuất thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh. Đồng thời hướng dẫn việc tuyển chọn điều tra viên, phân chia, xác định địa bàn điều tra; tập huấn nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, thanh tra các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Tổng điều tra…
UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và chủ động phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để triển khai các nội dung của cuộc Tổng điều tra. UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, lựa chọn, giới thiệu công dân thường trú tại xã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm điều tra viên, tổ trưởng điều tra theo hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>