THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

07/08/2018 17:51 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.


Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các nội dung, biện pháp bảo đảm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn dân trong công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội. UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Đối với các trường hợp có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì cần nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ kinh phí; vận động các đơn vị, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>