THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh

07/08/2018 17:50 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện văn bản số 2321/BTTTT-KHTC ngày 19/7/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019 - 2020, UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019 - 2020.


Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
Hoàn thành xây dựng và từng bước triển khai có hiệu quả nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh, cho phép các ứng dụng dùng riêng tại các cơ quan, đơn vị kết nối chia sẻ dữ liệu. Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật. Đảm bảo trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung;...
Để triển khai thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong xây dựng dự toán kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh phục vụ xây dựng nền hành chính điện tử.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>