KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Quy định mới về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

13/09/2018 07:43 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính; tổ chức triển khai đồng bộ hoạt động kết nối liên thông văn bản điện tử giữa Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho việc ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính, hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy; mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 


image002_4.jpg
Có hiệu lực thi hành từ ngày 06/9/2018, Quyết định số 28/QĐ-TTg quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này áp dụng với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các đơn vị trực thuộc; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động gửi, nhận văn bản với các bộ, ngành, địa phương, nếu đáp ứng hạ tầng kỹ thuật công nghệ để áp dụng.
Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.
Theo đó, văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ. Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có). Trong trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiêp nhận.
Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; phải bảo đảm yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của Bộ Nội vụ, về định dạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin và giải pháp kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
Ngoài ra, việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước phải được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử và tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ. Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trừ trường hợp bên gửi hoặc bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử.
Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không phát hành văn bản giấy đến bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quyết định 28/QĐ-TTg. Điều khoản này quy định các loại văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy gồm: văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ; văn bản theo Danh mục do người đứng đầu bộ, ngành, địa phương quyết định ngoài các văn bản theoquy định tại điểm a khoản 2 Điều này và theo quy định của pháp luật. Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó, đồng thời, Bên nhận phản hồi cho Bên gửi được biết thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia để xử lý theo quy định.
Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn quy định cụ thể về: các loại văn bản điện tử và đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử; quy trình gửi, nhận văn bản điện tử; hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cũng như trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các quy định mới về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
Đối với tỉnh Phú Thọ, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử, tỉnh đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, triển khai bằng các kế hoạch cụ thể từng năm. Sau khi Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường sử dụng hệ thống một cửa điện tử, gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu: Khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công mức 3, 4; tăng cường gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ, thực hiện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng từng bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử hiện đại, công khai, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Dương Vy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)