TIN NỔI BẬT

Giữ vững mục tiêu Phú Thọ là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ

08/10/2018 19:30 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 8/10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã họp để thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.


image001_24.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch; lựa chọn 20 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 9 giải pháp lớn để kinh tế phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 8,43%/năm.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 38,95 triệu đồng.
- Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước ước đạt 15,2%/năm.
- Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 1.330 triệu USD.
- Tổng nguồn vốn huy động trong 3 năm đạt 22,79 nghìn tỉ đồng.
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 67,9 nghìn tỉ đồng, tăng bình quân 13,8%.
- Toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,55%/năm.
- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90%.
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đi vào cuộc sống. Trong 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã có 9/20 chỉ tiêu đến nay đã đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra; 11/20 chỉ tiêu đang trong tiến độ thực hiện, phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt mục tiêu. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; quy mô của nền kinh tế tăng 1,32 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng then chốt đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; nổi bật là Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp và chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức sắp xếp lại bên trong các sở, ngành được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, bước đầu ổn định, hoạt động hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường. Qua đó, đã đưa Phú Thọ vươn lên đứng 2/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ về trình độ phát triển.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII.
image003_16.jpg 
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu điều hành phần thảo luận
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Chỉ còn 2 năm là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với quyết tâm chính trị cao, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn chưa đạt so với tiến độ, giữ vững mục tiêu Phú Thọ là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.
Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời nhận thức rõ, đầy đủ các khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, các giải pháp đã được tập thể cấp ủy các cấp thống nhất chỉ ra sau khi đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện quyết liệt 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch. Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp truyền thống, có lợi thế về vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh khuyến công; phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm, nghiệp theo hướng sản xuất theo hướng hàng hóa, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, theo hướng hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2020 có trên 90 xã đạt chuẩn.
Thực hiện tốt Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương về đổi căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện các giải pháp sắp xếp, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới cơ sở giáo dục gắn với đẩy mạnh phân cấp quản lý, tinh giản biên chế, theo hướng tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương gắn với 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Đẩy mạnh triển khai Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an ninh - quốc phòng.
image005_7.jpg 
Quang cảnh hội nghị
Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nội dung, yêu cầu của Trung ương. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.
Trước mắt, để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm từ 7,5% trở lên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng để có giải pháp tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt cao.
Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để tham mưu cho cấp ủy tỉnh bổ sung chương trình làm việc và tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác 3 tháng cuối năm. Tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, công tác năm của từng cơ quan, đơn vị, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019. Tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đảng bộ cấp trên cơ sở, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2018 đảm bảo thực chất và làm cơ sở để xem xét, công nhận, khen thưởng theo qui định và là căn cứ xem xét để thực hiện tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức không đủ điều kiện.
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III. Các đại biểu đều khẳng định, để đạt được những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua là nhờ tỉnh đã làm tốt công tác dự báo những yếu tố thuận lợi, khó khăn tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời, đảm bảo thống nhất trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tiễn của tỉnh. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội.
Tuy nhiên, phân tích những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, các đại biểu cho rằng kết quả huy động nguồn lực đầu tư một số lĩnh vực, dự án của tỉnh còn thấp; thực hiện xã hội hóa các nguồn lực chưa nhiều. Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thật sự bền vững; chưa có nhiều doanh nghiệp có tiềm lực lớn về vốn, khoa học công nghệ, trình độ quản lý đầu tư vào nông nghiệp. Quy mô của nhiều doanh nghiệp sản xuất còn nhỏ; chất lượng một số lĩnh vực xã hội còn hạn chế…
 image007_3.jpg
Các đại biểu thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Các đại biểu cũng đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó nhấn mạnh cần phải tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả. Theo các đại biểu, để thu hút được các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình thì cần tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Cần đa dạng hóa nguồn lực cho đầu tư, có cơ chế chính sách phù hợp để huy động đầu tư của các doanh nghiệp, nhất là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp, phát huy các cây, con lợi thế của tỉnh như chè, cây ăn quả, cây gỗ lớn. Nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất cho phù hợp với thực tế…
Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng Quốc gia.
 image009_1.jpg
Trong dịp này, thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các đồng chí: Trần Phù Tiêu - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013 - 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Lệ Thủy
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)