THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Qui định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

22/10/2018 17:28 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 2/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Qui định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh gồm 5 chương, 18 điều qui định chi tiết về thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục xét, công nhận sáng kiến; việc áp dụng, chuyển giao sáng kiến; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến, người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu; các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến và quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; đối tượng áp dụng.
Quy định cũng giải thích rõ về “Sáng kiến”, “Sáng kiến cấp cơ sở”, “Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (gọi tắt là sáng kiến cấp tỉnh)”, “Hoạt động sáng kiến; chuyển giao sáng kiến; áp dụng sáng kiến lần đầu; tác giả sáng kiến; chủ đầu tư tạo ra sáng kiến”. Quy định cũng nêu rõ về điều kiện xét công nhận sáng kiến.
Qui định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến tỉnh, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện qui định này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện qui định và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động phát huy tính chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến mới đạt hiệu quả cao, được công nhận sáng kiến ở các cấp.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)