THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lí đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

26/10/2018 11:37 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4728/UBND-KTN về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lí đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Để tăng cường công tác quản lí đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đối với đơn vị nhập khẩu sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đồng thời gửi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo thẩm quyền trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng Thông tin Một cửa quốc gia.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở được cấp giấy chứng nhận/giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn; phòng ngừa, phát hiện và xử lí nghiêm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu.
UBND các huyện, thành, thị chủ động quản lí, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở tái chế phế liệu thuộc địa bàn quản lí. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cơ sở sản xuất có hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn quản lí.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)