THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

24/12/2018 17:13 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 30/11, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 36).


Việc ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của trung ương về tình hình biển, đảo; kịp thời cung cấp thông tin, tình hình thời sự trong nước, thế giới và khu vực; đồng thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những sự kiến, sự việc nổi cộm liên quan đến biển và hải đảo. Qua đó thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Chương trình đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế biển; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, đảo tạo đồng thuận trong toàn xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách, qui hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế biển; phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trên, Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai nội dung Nghị quyết số 36 và Chương trình hành động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 36 và Chương trình hành động.
Ủy ban MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh bám sát các nội dung của Nghị quyết số 36 và Chương trình hành động để vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, giám sát trong quá trình thực hiện.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36 và Chương trình hành động tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền đến các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về biển và hải đảo.
Các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 và Chương trình hành động; xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển và hải đảo là nhiệm vụ của cả cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)