Thông báo

Thông báo Danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018

04/01/2019 09:06 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 24/12/2018, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 26 /TB-SKHĐT về Danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018


Thực hiện Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018, như sau:
 
1. Danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018: Tổng số: 07 công trình, gồm:
 
1.1. Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, gồm: 05 công trình: (1). Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao; công suất cấp nước 1.040 m3/ngày đêm, thời gian đưa công trình vào sử dụng năm 2013. (2). Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Yên Tập, Phú Lạc, huyện Cẩm Khê; công suất cấp nước 1.040 m3/ngày đêm, thời gian đưa công trình vào sử dụng năm 2013. (3). Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hiền Đa, Cát Trù, Tình Cương huyện Cẩm Khê; công suất cấp nước 1.000 m3/ngày đêm, thời gian đưa công trình vào sử dụng năm 2012. (4). Công trình nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt xã Xuân Lũng và Xuân Huy, huyện Lâm Thao; công suất cấp nước 900 m3/ngày đêm, thời gian đưa công trình vào sử dụng năm 2017. (5). Công trình Cải tạo nâng cấp công trình cấp nước vùng Phương Xá, huyện Cẩm Khê; công suất cấp nước 1.400 m3/ngày đêm, thời gian đưa công trình vào sử dụng năm 2017.
1.2. Công trình do UBND huyện Tam Nông làm chủ đầu tư: 01 công trình (Hệ thống mạng ống truyền dẫn, phân phối nước sạch thị trấn Hưng Hóa và các xã lân cận huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ; công suất cấp nước 3.000 m3/ngày đêm, thời gian đưa công trình vào sử dụng năm 2013).
1.3. Công trình do UBND huyện Tân Sơn làm chủ đầu tư: 01 công trình (Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Phú, huyện Tân Sơn; công suất cấp nước 1.500 m3/ngày đêm, thời gian đưa công trình vào sử dụng năm 2017).
(Danh mục chi tiết các công trình theo phụ biểu 01 đính kèm)
 
2. Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện tham gia đấu thầu nhận quản lý, khai thác cho từng công trình nêu trên liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận Mẫu Đơn xin đăng ký tham gia đấu thầu quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018; hạn cuối nhận Đơn xin đăng ký tham gia đấu thầu quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch từ các tổ chức, cá nhân ngày 17/01/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian nộp Đơn xin đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 26/01/2019 (trong giờ hành chính) lấy theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu thầu nhận quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch thị trấn nêu trên.
 
Để biết thêm các thông tin các tổ chức, cá nhân có thể truy cập trang Thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa chỉ: dpi.phutho.gov.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0915167222 để biết thêm thông tin./.
 
 
Nơi nhận:
­- UBND tỉnh (báo cáo) ;
- Báo Phú Thọ ; Đài PT-TH tỉnh (đăng tải thông tin);
- Các Sở: NN&PTNT, TC (phối hợp);
- UBND các huyện: Tân Sơn, Tam Nông, Lâm Thao, Cẩm Khê (phối hợp).
- TTXTĐT (đăng tải thông tin) ;
- GĐ, các PGĐ sở;
- Lưu VT,KTN, TH-QH (16b).
 
Soạn thào VB : Nguyễn Đức Thanh
 
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
  
 
Thiều Quang Hạnh

Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)