THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa và tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ

18/01/2019 10:15 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6043/UBND-KTN về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa và tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ (giaothương.net.vn).


Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa và Khai trương Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường các sản phẩm vào hệ thống tiêu thụ hiện đại một cách ổn định, bền vững. Để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động kết nối cung cầu và Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng, toàn quốc nói chung và yêu cầu hội nhập quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Công thương: Tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đầu tư sản xuất và trong khâu tiêu thụ. Duy trì và phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động có hiệu quả.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy mạnh tổ chức sản xuất hàng hóa, lựa chọn các địa phương để xây dựng các sản phẩm chủ lực đủ sức cạnh tranh, có đủ số lượng, chất lượng, phát triển theo chuỗi giá trị, gắn với xuất sứ hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
3. Sở Khoa học và Công nghệ: Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hàng hóa.
4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa thương mại điện tử và sàn giao dịch điện tử, đẩy mạnh liên kết thị trường đến các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.
Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch thương mại điện tử.
Các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh và các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và phối hợp với Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung cầu hàng hóa và phát triển thương mại điện tử.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)