THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

30/01/2019 16:56 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 10/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 147/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.


Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) theo kế hoạch chung của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) để nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Công tác PCTN của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể, tránh hình thức.
Kế hoạch PCTN năm 2019 của UBND tỉnh cũng đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)