THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

13/02/2019 16:57 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ Bảy - BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH); Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, ngày 31/1/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 521/UBND-KGVX về việc phối hợp, triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh. 


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai các hình thức tuyên truyền, hội nghị, hội thảo nhằm phổ biến và thông tin đầy đủ đến người dân, chủ sử dụng lao động về nội dung, chính sách có liên quan khi tham gia các loại hình BHXH, BHYT và BHTN, để người dân, đơn vị sử dụng lao động hiểu đúng, hiểu đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia các loại hình bảo hiểm nói trên.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tỉnh triển khai các giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN. UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm cập nhật thông tin biến động thành viên hộ gia đình cho cơ quan BHXH để hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT một cách chính xác.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh việc bố trí ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)