TIN TRONG TỈNH

Nâng cao chất lượng công tác kết nạp, rà soát và sàng lọc đảng viên: Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên khối các cơ quan tỉnh

12/03/2019 14:07 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Đồng thời, đã quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng ở cơ sở không có đảng viên và tổ chức Đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.


ket-nap-dang.jpg
Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; vẫn còn tình trạng kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng; còn vi phạm quy định, nguyên tắc kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, BTV Đảng ủy Khối đã kịp thời quán triệt, phổ biến Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy trong Khối quan tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên.
Trung bình mỗi năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 200 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đảng viên trong thời gian dự bị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ và được chuyển Đảng chính thức theo quy định. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm thực hiện nghiêm túc. Với việc triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo sàng lọc đội ngũ đảng viên, từ năm 2014 đến nay, đã có 5 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm pháp luật, vi phạm Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Từ thực trạng trên cho thấy, việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Để làm tốt được nội dung này, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Khối các cơ quan tỉnh cần nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng, đồng thời, xây dựng quy trình, hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá nhận thức cuối khóa học bảo đảm kết quả học thực chất. Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ; tăng cường giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú để quản lý đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tích cực giữ gìn lý tưởng cao đẹp của mỗi đảng viên, để mỗi đảng viên ghi nhớ mãi lời tuyên thệ thiêng liêng trong lễ kết nạp Đảng suốt quá trình công tác. Đây cũng chính là những giải pháp căn cơ và bền vững, góp phần ngăn chặn những biểu hiện tự suy thoái về chính trị, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Mai Xuân Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)