THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

26/03/2019 17:29 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1045/UBND-KTN về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.


Thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung của Nghị định, trọng tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện theo Nghị định. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia Xuân Sơn triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ công tác lâm nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung, rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của kiểm lâm cấp tỉnh, cấp huyện, để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện Nghị định. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, định kỳ kiểm tra, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động lâm nghiệp.
Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm huyện, thành, thị. Phối hợp với cơ quan kiểm lâm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng theo kế hoạch. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng khi xảy ra trên địa bàn.
Tổng Công ty giấy Việt Nam căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/12019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; chỉ đạo các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, bảo đảm chế độ hoạt động cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.
UBND các huyện, thành, thị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động lâm nghiệp trên phạm vi địa phương quản lý, theo các quy định hiện hành. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Phân công cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)