THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

02/04/2019 11:46 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1044/UBND-KTN về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị định; quản lý, giám sát, kiểm tra các cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các phụ lục CITES theo thẩm quyền. Chỉ đạo Chi cục thủy sản quản lý, kiểm tra các cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản thuộc các phụ lục CITES. Rà soát các nội dung của Nghị định, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính liên quan tại Trung tâm phục vụ Hành chính công.
Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, giám sát quá trình triển khai, thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh; nếu có khoa khăn, vướng mắc, vần đề mới phát sinh, kịp thời xử lý hoặc báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết theo thẩm quyền.
UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã xử lý các trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xâm hại hoặc đe dọa tính mạng, tài sản của con người thuộc thẩm quyền. Căn cứ chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động lâm nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung của Nghị định trên địa bàn.
Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị định nêu trên của Chính phủ.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)