THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh

26/03/2019 17:30 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1118/UBND-KTN về việc tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi các cấp, các ngành chức năng tiếp tục rà soát kiện toàn đầy đủ các chốt kiểm dịch và các đội kiểm tra lưu động đảm bảo canh trực 24/24 giờ, tổ chức, bố trí hoạt động khoa học nhằm kiểm soát có hiệu quả vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh; thực hiện khử trùng tiêu độc phòng ngừa dịch bệnh. Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên bố trí lực lượng chuyên ngành theo kế hoạch.
Cục Quản lý thị trường chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành, thị kiểm soát triệt để thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn bán trên thị trường phải có giấy chứng minh nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện nhiệm vụ và thực hiện báo cáo theo quy định. Chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch, các thủ tục thuận lợi để tiêu thụ lợn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện khử trùng tiêu độc có hiệu quả và biện pháp tiêm phòng tuyệt đôi không ảnh hưởng lây lan dịch bệnh từ bên ngoài
Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương đã được phân công tại Văn bản số 1015/BCĐ-KTN ngày 15/3/2019 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, báo cáo kết quả hàng ngày về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo và triển khai thực hiện trên địa bàn.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)