THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được triển khai từ ngày 1 - 31/5/2019

02/04/2019 15:05 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1083/KH-UBND về “Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ năm 2019”.


Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) tỉnh Phú Thọ năm 2019 nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm AT-VSLĐ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật AT-VSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ tại nơi làm việc” được triển khai trên toàn tỉnh từ ngày 1- 31/5/2019. Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chuyên đề về AT-VSLĐ năm 2019 của đơn vị. Tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ: treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động; tổ chức hội thảo, hội nghị, lớp huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên một số gia đình có người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)