THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

02/04/2019 11:47 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1171/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có lộ trình cụ thể, tích cực, chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, triển khai thi hành Luật. Bảo đảm từ ngày 01/7/2019 Luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị chủ động, phối hợp với Công an tỉnh rà soát, kiểm tra các văn bản pháp luật có liên quan để kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)