Thông báo

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ bị bỏ rơi

28/05/2019 09:45 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con.

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thông báo:


Sở Tư pháp nhận được hồ sơ 02 trẻ em bị bỏ rơi sau đây được giải quyết cho làm con nuôi:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền        ; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 17 tháng 3 năm 2019;

Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì

Tình trạng sức khỏe: Bình thường.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương    ; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 2019;

Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì

Tình trạng sức khỏe: Bình thường.

Hiện 02 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì. Địa chỉ: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi thì liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì hoặc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn nhận trẻ em làm con nuôi.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ và Ủy ban nhân dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì trong thời hạn 60 ngày.

Sau 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)