Thông báo

Hướng dẫn gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

23/08/2019 13:59 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 21/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 373/STTTT-CNTT V/v Hướng dẫn gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ.


Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị triển khai gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:
1.Căn cứ vào điều kiện thực tế tại các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện ký số trên văn bản điện tử theo một trong hai hình thức ký số sau:
Cách 1:Số hóa văn bản điện tử từ văn bản giấy:
Bước 1: Phòng, ban chuyên môn soạn thảo văn bản, trình lãnh đạo ký duyệt văn bản, lấy số, đóng dấu (như phát hành văn bản giấy);
Bước 2: Văn thư thực hiện quét văn bản với định dạng .pdf;
Bước 3: Văn thư sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị mình ký số lên tệp văn bản đã quét ở trên (Bước 2);
Bước 4: Phát hành văn bản điện tử đã được ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
Cách 2:Sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử:
Bước 1: Phòng, ban chuyên môn soạn văn bản điện tử, gửi trình lãnh đạo ký duyệt văn bản;
Bước 2: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt văn bản, thực hiện ký số lên tập tin văn bản điện tử trình ký (văn bản với định dạng .pdf), chuyển văn thư phát hành;
Bước 3: Văn thư lấy số văn bản, cập nhật vào tập tin văn bản trình ký, sử dụng chứng thư số của cơ quan, tổ chức mình ký số lên văn bản điện tử đã được ký duyệt;
Bước 4: Phát hành văn bản điện tử đã được ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ.
Bản điện tử của văn bản và các phụ lục hướng dẫn kèm theo được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ (http://phutho.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttt.phutho.gov.vn). Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông(Email:pcntt@phutho.gov.vn, điện thoại: 0210.3813.928 – 0989.428.259) để được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND (b/c)
- GĐ, PGĐ (Ô. Thắng);
- Lưu: VT, P.CNTT (NNT).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Lê Quang Thắng

Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)