THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

30/08/2019 16:50 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ.


Theo đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chương trình hành động số: 44-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện rà soát, quy hoạch hệ thống trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phân luồng, hướng nghiệp học sinh. Đẩy mạnh quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học.
Các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
UBND huyện, thành, thị ban hành Chỉ thị, chỉ đạo ngành Giáo dục và các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Phú Thọ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, định hướng dư luận xã hội, giới thiệu các mô hình giáo dục tốt, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục.
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, xã hội tỉnh tăng cường sự phối hợp với ngành Giáo dục, đặc biệt trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về công tác giáo dục đào tạo; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục; huy động các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)