THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh

31/10/2019 16:43 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 22/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 4832/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm triển khai thi hành Luật; xác định nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và các huyện, thành, thị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung của Luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)