TIN TRONG TỈNH

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả

08/11/2019 19:22 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 9/11/1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, nước ta có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013, nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 9/11 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


image002_181.jpg
UBND huyện Hạ Hòa tổ chức Liên hoan Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật năm 2019
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi người trong xã hội. Trong ngày này mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống để tất cả các ngày còn lại trong năm đều là Ngày Pháp luật.
Ở nước ta, pháp luật bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các lợi ích trong xã hội. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm xây dựng niềm tin, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn hóa; bồi dưỡng, phát huy năng lực và giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần đáp ứng các yêu cầu xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, nhằm động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật, thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh, công bằng, thống nhất; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng nền hành chính trong sạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, khả năng thực thi pháp luật trong mọi hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.
Nội dung tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.
Có nhiều hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam như: Mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm và các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Ở tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 21/01/2019 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, xác định việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 bảo đảm đi vào chiều sâu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2018 và năm 2019; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngày 30/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký với Sở Tư pháp Chương trình phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư (18/11). Theo đó, kể từ năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban MTTQ và cơ quan tư pháp cấp huyện, cấp xã tổ chức ở tất cả 2.980 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ngày Pháp luật Việt Nam lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc, kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam, kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm vui tươi, phấn khởi, trang nghiêm, hiệu quả, bằng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống người dân hoặc các tiểu phẩm sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, đố vui, hỏi đáp, câu chuyện pháp luật,...); biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thi hành và bảo vệ pháp luật.
Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện, tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Vũ Thành Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)