THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

20/11/2019 07:54 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Thông qua thực hiện Quy định nhằm hằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng và cấp ủy đảng có thẩm quyền xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân, đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo điều hành. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại năm, các cơ quan, đơn vị xác định được mức độ đạt yêu cầu về chất lượng hoạt động; đồng thời có cơ sở khoa học để đề ra các giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Đối tượng áp dụng quy định gồm: Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. Không áp dụng đối với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, các tổ chức Hội.
Cách thức đánh giá sử dụng phương pháp định lượng, điểm số hóa các tiêu chí, tiêu chí thành phần, có sự kết hợp kết quả điểm của các chỉ số khác đang được thực hiện và điểm cộng, điểm trừ. Đồng thời sử dụng thông tin phản ánh được cung cấp qua một số kênh khác như: Kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền; nội dung bị phản ánh trên các phương tiện thông tin - truyền thông đã được cơ quan chức năng xác thực hoặc có bằng chứng, nhân chứng xác thực khác. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, thông qua các tiêu chí, tiêu chí thành phần của bộ chỉ số đánh giá, xếp loại.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)