THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

20/11/2019 07:53 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động số 5265/Ctr-UBND thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.


Chương trình hành động nhằm mục đích khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của UBND tỉnh; định kỳ trước ngày 15/3 hằng năm tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3 hằng năm để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)