THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

26/12/2019 15:46 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 14/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.


Mục tiêu chung của kế hoạch là tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát triển các lĩnh vực xã hội. Chú trọng công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.
Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tử 7,5% trở lên; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 47,32 triệu đồng; giá trị xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 30,8 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn hoàn thành vượt so với dự toán Trung ương giao (6.193 tỷ đồng); tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 70%; có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ xã, phường, thị trấn chauanr Quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,17% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70%; số trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 784 trường.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)