THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2020

26/12/2019 15:46 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 15/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3289/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2020.


Năm 2020 là năm cuối trong thời kỳ ổn định ngân sách (giai đoạn 2017 - 2020) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Luật NSNN): Việc phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Căn cứ dự toán ngân sách được giao, trên cơ sở những biện pháp tổ chức quản lý và điều hành ngân sách tại Quyết định này, các cấp, các ngành và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải xây dựng thành chương trình và đề ra các biện pháp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quản lý có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)