KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Kết nối liên thông, gửi - nhận văn bản điện tử, thay đổi phương thức làm việc truyền thống

30/12/2019 13:45 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Sở TT&TT đã tích cực tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử 4 cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã. Đây là một trong những bước đi mạnh mẽ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 36a/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, góp phần đổi mới lề lối, cách thức làm việc và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các cơ quan nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, không giấy tờ.


image002_11.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì điểm cầu của tỉnh Phú Thọ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước
Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ nhằm quy định rõ quy trình gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử; trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, duy trì, sử dụng hệ thống quản lý văn bản để giải quyết công việc; các công văn cụ thể việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị tăng cường sử dụng hệ thống một cửa điện tử, gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số.
Tích cực phối hợp với Viễn thông Phú Thọ xây dựng phần quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) ioffice thống nhất, dùng chung cho toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã; phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc và hỗ trợ cài đặt, nâng cấp phần mềm QLVB&ĐH tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị trong tỉnh và hoàn thành kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia từ tháng 4/2019. Đây chính là điều kiện quan trọng bước đầu để triển khai thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 100% các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và 38 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm QLVB&ĐH trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Một số cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông như, các sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Yên Lập, Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Ba, Tam Nông và Cẩm Khê. Tính đến tháng 10/2019, tổng số văn bản đi, đến được gửi nhận thông qua hệ thống phần mềm là 112.952 văn bản; tổng số văn bản được lãnh đạo xử lý chỉ đạo thực hiện trên phần mềm là 87.605 văn bản; tổng số văn bản được gửi nhận liên thông trên Trục liên thông văn bản Quốc gia là 16.234 văn bản. Có 96% cán bộ công chức cấp sở và trên 88% cán bộ công chức cấp huyện được cấp tài khoản sử dụng phần mềm. Tỷ lệ văn bản đi, đến được số hóa trên phần mềm đạt 100%; 77,67% văn bản đi, đến được lãnh đạo đơn vị xét duyệt, chỉ đạo, giao việc trên phần mềm.
Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác gửi - nhận văn bản điện tử, Sở TT&TT đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số cho 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 80% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử khi gửi, nhận; góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý, tra cứu văn bản đi đến, tiết kiệm thời gian và chi phí giấy tờ, giảm thời gian xử lý công việc; đồng thời, giúp lãnh đạo kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc của cán bộ, công chức, viên chức một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác. Tính đến tháng 10/2019, Sở TT&TT đã tiếp nhận, bàn giao, hướng dẫn sử dụng chứng thư số cho 196 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (bao gồm: 22 sở, ban, ngành; 13 huyện, thành, thị; 03 cơ quan ngành dọc; 158 xã, phường, thị trấn) với tổng số 2.562 chữ ký số được cấp (trong đó có 2.081 chữ ký số cấp cho cá nhân; 481 chữ ký số cấp cho tổ chức). Tập huấn hướng dẫn sử dụng, bàn giao chữ ký số cho CBCC trên địa bàn tỉnh; kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong quá trình ứng dụng chữ ký số vào các giao dịch điện tử. Thường xuyên có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Hiện tại, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã sử dụng tốt chữ ký số thông qua các ứng dụng dùng chung của tỉnh như: Gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thông qua phần mềm QLVB&ĐH; hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Phú Thọ. Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện ký số các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Văn phòng UBND tỉnh; và giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị (trừ văn bản mật). 100% đơn vị cấp sở, cấp huyện đã triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm QLVB&ĐH, đảm bảo kết nối liên thông văn bản 4 cấp từ Trung ương đến tỉnh, xã; triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số của các Bộ, Ngành và thực hiện các giao dịch điện tử như: Kê khai thuế, kê khai BHXH… Tuy nhiên, tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy chưa cao; chưa gửi nhận được văn bản giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, ngành dọc Trung ương. Nguyên nhân là do việc thống nhất về thể thức ký số còn thiếu. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành do các cơ quan ngành dọc Trung ương sử dụng chưa tích hợp đầy đủ vào hệ thống trục liên thông Quốc gia nên trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử chưa được thực hiện đồng bộ.
Trong thời gian tới, Sở TT&TT sẽ tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, duy trì, vận hành hệ thống QLVB&ĐH đảm bảo hoạt động ổn định, duy trì kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia, phục vụ tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong giải quyết công việc. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin cốt lõi, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của tỉnh với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia; xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử./.
Ngọc Linh
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)