THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020

13/01/2020 20:00 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6112 /KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020.


Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ chính để triển khai thực hiện trong năm 2020, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính.
Trong đó, chú trọng thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng và cấp ủy Đảng có thẩm quyền xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân, đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo điều hành. Triển khai các nội dung về đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước theo Đề án của Bộ Nội vụ.
Đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được ký số thay thế văn bản giấy; trên 80% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Cán bộ công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.
Cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công của tỉnh theo hình thức trực tuyến ở mức độ 2; trên 50% ở mức độ 3, tối thiểu 30% ở mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ, TTHC giải quyết theo hình thức trực tuyến đạt trên 20%. Số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đạt trên 20%.
100% các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị có Trang thông tin điện tử đảm bảo theo yêu cầu tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; 60% UBND cấp xã có trang thông tin ở mức cơ bản, đáp ứng nhu cầu giới thiệu, trao đổi thông tin với người dân. 100% các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh được trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)