THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

18/03/2020 17:07 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 17/1/2020, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 237/Ctr-UBND về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.


Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Trong đó, tập trung phát triển các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh;phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan của cấp ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các đoàn thể các cấp.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)