Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng tháng 5/2019

08/07/2019 15:08:00 CH
Kèm theo văn bản số 899/SXD-KTXD ngày 18/06/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2019  

Chỉ số giá xây dựng tháng 4/2019

23/05/2019 09:01:00 SA
Kèm theo văn bản số 680/SXD-KTXD ngày 15/05/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2019  

Chỉ số giá xây dựng tháng 3/2019

17/04/2019 14:52:00 CH
Kèm theo văn bản số 540/SXD-KTXD ngày 16/04/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 năm 2019

Chỉ số giá xây dựng tháng 1/2019

05/03/2019 10:58:00 SA
Kèm theo văn bản số 239/SXD-KTXD ngày 21/02/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2019  

Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018

21/01/2019 14:08:00 CH
Kèm theo văn bản số 81/SXD-KTXD ngày 15/01/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2018  

Chỉ số giá xây dựng tháng 9/2018

23/10/2018 14:44:00 CH
Kèm theo văn bản số 1327/SXD-KTXD ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 năm 2018