Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng tháng 3/2018

07/05/2018 10:30:00 SA
Kèm theo văn bản số 392/SXD-KTXD ngày 16/4/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 năm 2018

Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018

07/05/2018 10:30:00 SA
Kèm theo văn bản số 430/SXD-KTXD ngày 24/4/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018

Chỉ số giá xây dựng tháng 2/2018

07/05/2018 10:30:00 SA
Kèm theo văn bản số 234/SXD-KTXD ngày 14/3/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2018  

Chỉ số giá xây dựng tháng 1/2018

07/05/2018 10:28:00 SA
Kèm theo văn bản số 177/SXD-KTXD ngày 21/2/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2018

Chỉ số giá xây dựng năm 2017

25/01/2018 10:30:00 SA
Kèm theo văn bản số 81/SXD-KTXD ngày 22/1/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng năm 2017

Chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2017

25/01/2018 10:28:00 SA
Kèm theo văn bản số 80/SXD-KTXD ngày 22/1/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2017