Links Manager

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

(18/05/2017)

PhuthoPortal – Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.


Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

PhuthoPortal – Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.


Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020

PhuthoPortal – Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020.


Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal – Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2015 - 2020 định hướng đến năm 2025 của Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc

PhuthoPortal – Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2015 - 2020 định hướng đến năm 2025 của Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc.


1 2 3 4 5 Sau
Tin đã đưa ngày Tới