Links Manager

Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến năm 2020

(26/06/2017)

PhuthoPortal - Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2592/KH-UBND về phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ đến năm 2020. 


Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

PhuthoPortal – Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2114/KH-UBND về thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.


Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1708/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.


Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1572/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.


Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1495/KH-UBND về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017.


Tin đã đưa ngày Tới