Links Manager

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh

(23/10/2017)

PhuthoPortal - Ngày9/10/207, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4523/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2017 - 2021”  trên địa bàn tỉnh. 


Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

PhuthoPortal - Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4406/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.


Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 18/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4112/Kh-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.


Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4012/Kh-UBND triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh. 


Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3863/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh. 


Tin đã đưa ngày Tới