Links Manager

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

(15/02/2017)

PhuthoPortal – Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 160/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.


Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 12/01/2012, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020


Chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2016 - 2020

PhuthoPortal – Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 3692/CTr-UBND về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2016 - 2020.


Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

PhuthoPortal – Ngày 27/7/2016, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 3116/CTr - UBND về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.


Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

PhuthoPortal - Ngày 19/01/2015, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 204/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ,  giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015.


Tin đã đưa ngày Tới