Links Manager

Đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

(13/03/2017)

PhuthoPortal - Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc ban hành đề án phát triển Xuất bản, In Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020


Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal – Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2786 /QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách Dân quân tự vệ giai đoạn 2016 – 2020

PhuthoPortal – Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách Dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2016 – 2020.


Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

PhuthoPortal – Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải (XLRT) sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.


Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

PhuthoPortal - Ngày 16/9/2016, UBND tỉn ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính ; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.


Tin đã đưa ngày Tới