TIN TRONG TỈNH
 
Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hạ Hòa

PhuthoPortal - Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Hạ Hòa đã có sự chuyển biến tích cực với 93 cơ sở giáo dục, trong đó có 33 trường mầm non, 33 trường tiểu học, 21 trường THCS, 1 trường Tiểu học và THCS, 4 trường THPT; 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 33/33 xã, thị trấn đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng. Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm; nhận thức của người dân về công tác giáo dục đào tạo có sự thay đổi tích cực, người dân tự nguyện đóng góp tiền của, công sức để tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng xã hội học tập (XHHT).


 

Có được kết quả như vậy, đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT phát triển toàn diện, vững chắc và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Huyện ủy đã chỉ đạo việc quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TUngày 18/6/2017của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”. Trên cơ sở phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành hệ thống các văn bản lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, các kế hoạch hằng năm đều có nội dung, các chỉ tiêu cụ thể về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, nhân rộng và xây dựng phong trào “Cả nước trở thành một xã hội học tập”. Hội Khuyến học huyện đã triển khai, nhân rộng các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình học tập tại địa phương. Phối hợp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế giáo dục tại địa phương như: Trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, bưu điện văn hóa xã nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng; tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc cấp tỉnh, cấp quốc gia …

 

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dânđã nhận thức một cách sâu sắc việc xây dựng XHHT là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, về sự cần thiết của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong thời kỳ mới. Hạ Hòa đã duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dụcTHCS.Năm 2016, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo THCS mức độ 2.

 

Công tác chống mù chữ, giáo dục sau xóa mù chữ được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2005, tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15 đến 35 đã nhiều năm liên tục đạt trên 99%, huy động được trên 90% trẻ khuyết tật tham gia học các lớp hòa nhập. Tỷ lệ cán bộ được học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý, pháp luật, kinh tế và xã hội được nâng cao. Hằng năm có 90% số cán bộ công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, tin học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 20% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2; 100% cán bộ công chức, viên chức của huyện và các xã, thị trấn được đào tạo có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu của ngạch trong đó chủ yếu là đại học và trên đại học; 100% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định. Tỷ lệ người lao động nông thôn được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống đạt tỷ lệ trên 70%.

 

Thực hiện tốt việc củng cố, xây dựng và phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo phục vụ cho việc xây dựng XHHT. Hiện tại, trên địa bàn huyện quy mô trường, lớp phát triển hợp lý; cơ sở vật chất trường học được tăng cường; kỷ cương, nề nếp học đường được giữ vững; tỷ lệ học sinh ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo tăng so với năm trước. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực ở tất cả các ngành học, bậc học. Kết quả các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi và các cuộc thi khác đạt kết quả cao. Cùng với việc quan tâm chỉ đạo hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn, Hạ Hòa đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm xây dựng, nâng cấp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện nhằm đáp ứng được cơ bản các nhu cầu của người học trên địa bàn. Chất lượng phong trào hoạt động khuyến học, khuyến tài được nâng lên. Từ năm 2007 đến hết năm 2016, toàn huyện đã phát triển thêm được 235 chi hội, ban khuyến học khu dân cư, dòng họ, cơ quan trường học và 14.236 hội viên. Hiện tại toàn huyện có 531 chi hội (trong đó có 294 chi hội khu dân cư, 131 ban khuyến học cơ quan, trường học; 98 ban khuyến học dòng họ), ban khuyến học với tổng số 25.246hội viên (chiếm tỷ lệ 24% dân số của huyện). Tính đến năm 2016, 80,94% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 65,31% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 71,42% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 100% đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị học tập".

 

Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội về xây dựng XHHT; tạo sự chuyển biến, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm huy động toàn xã hội tập trung chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Làm tốt việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với các mô hình học tập; củng cố tổ chức Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở; tổ chức xét tặng danh hiệu đơn vị học tập cho các xã, thị trấn trên địa bàn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đa dạng hóa các chương trình đào tạo; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; tăng cường hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, thực hiện chuẩn hóa phát triển giáo dục, đào tạo đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Tiến Tu


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm