TIN TRONG TỈNH
 
Lâm Thao: Thực hiện dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai đến năm 2020

PhuthoPortal - Dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Những năm qua, công tác này đã được huyện Lâm Thao đẩy mạnh thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn huyện đã dồn đổi gần 75.400 thửa với tổng diện tích dồn đổi hơn 1.330ha. Sau dồn đổi số thửa giảm còn gần 38.250 thửa, bình quân thửa/hộ giảm 32,5%; diện tích bình quân mỗi thửa giảm 57%, đạt mức bình quân 322 m2/thửa, hiện bình quân còn 5,24 thửa/hộ. Một số xã có số thửa trên hộ giảm đáng kể, như Cao Xá còn bình quân 5 thửa/hộ; Kinh Kệ đạt bình quân 4,2 thửa/hộ. Riêng Vĩnh Lại đã tiến hành dồn đổi ruộng đất thành công trên địa bàn toàn xã, bình quân hiện nay chỉ còn 3 thửa/hộ, diện tích đạt 3 - 4 sào/thửa.


Sau dồn đổi, lợi ích trông thấy rõ rệt, đó là việc chỉ đạo liên kết sản xuất, áp dụng cơ giới hóa và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng đã thuận lợi hơn rất nhiều. Không riêng gì Vĩnh Lại mà ở cả huyện Lâm Thao, nhờ dồn đổi ruộng đất, đã hình thành nhiều vùng chuyên canh tập trung có quy mô, diện tích lớn, tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa như vùng sản xuất lúa giống, ngô giống, trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng rau an toàn, vùng nuôi trồng thủy sản, các trang trại trồng cây ăn quả... góp phần nâng giá trị sản xuất lên đạt hơn 140 triệu đồng/ha; tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất, vận chuyển đạt gần 100%; cơ giới hóa trong gieo cấy đạt 20%, trong khâu thu hoạch đạt 60%.

 

Để tiếp tục tăng hiệu quả, giá trị sản xuất trong nông nghiệp, tạo tiền đề đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đồng thời tiếp tục triển khai tích cực Nghị quyết 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, huyện Lâm Thao đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. BTV Huyện ủy đã ban hành kết luận, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020, bảo đảm cho công tác chỉ đạo được tăng cường, có sự thống nhất trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các tổ chức đoàn thể trong suốt quá trình triển khai. Huyện chủ trương thực hiện dồn đổi ở những vùng có quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định, tập trung chủ yếu đối với đất ruộng và thực hiện tích tụ, tập trung đất đai đối với diện tích đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất đồi trên nguyên tắc người dân tự nguyện, thống nhất, công khai, dân chủ. Công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và được tiến hành đồng bộ với quá trình xây dựng nông thôn mới, gắn dồn đổi ruộng đất với quy hoạch hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng. Sau dồn đổi ruộng đất sẽ tạo ra được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả hơn, phấn đấu đạt diện tích bình quân dưới 5 thửa/hộ; đối với các xã, thị trấn đồng bằng diện tích một thửa đạt từ 1.080m2 trở lên, ở khu vực miền núi đạt diện tích một thửa từ 720m2 trở lên; diện tích liền thửa, liền vùng 30ha trở lên; khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tích tụ đất đai, mỗi mô hình đạt diện tích tối thiểu từ 2ha liền khoảnh đối với đất trồng cây hàng năm; đạt 5ha liền khoảnh đối với đất đồi, nhất là những diện tích sản xuất kém hiệu quả để xây dựng trang trại, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đầu tư liên kết sản xuất.

 

Huyện Lâm Thao chỉ đạo mỗi xã, thị trấn lựa chọn xây dựng ít nhất 1 mô hình về dồn đổi ruộng đất, tích tụ, tập trung đất đai, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quá trình thực hiện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp một phần diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, phục vụ trực tiếp cho phương án dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai. Ngoài phần kinh phí của tỉnh, huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ một phần cho công tác tuyên truyền, xây dựng phương án, đo đạc chỉnh lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nội đồng đối với vùng diện tích đạt từ 30ha trở lên.

 

Nhằm đạt các mục tiêu đề ra, huyện Lâm Thao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; đầu tư phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời kỳ hội nhập, nhất là mục đích, ý nghĩa của dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, cùng chung tay, tích cực tham gia và phối hợp thực hiện; nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, coi việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác dồn đổi,tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp là một trong những tiêu chí trong xét duyệt thi đua khen thưởng, xếp loại cuối năm. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, lồng ghép kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng về điện, thủy lợi, giao thông nội đồng... thông qua các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng giá trị gia tăng từ nông nghiệp và phát triển theo hướng bền vững.

 

Bích Lệ 


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm