TIN NỔI BẬT
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

PhuthoPortal - Ngày 17/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đảng viên năm 2016; Báo cáo đánh giá chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2016; Báo cáo đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016; Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc chủ trì hội nghị

 

Theo báo cáo đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2016, tính đến ngày 15/1/2017, toàn tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc; 784 TCCSĐ với 5.507 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 99.403 đảng viên (tăng 2.819 đảng viên so với năm 2015). Năm 2016, công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, kết quả đánh giá đã đi vào thực chất, phản ánh đúng chất lượng thực tế của TCCSĐ và đảng viên; số lượng TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm giảm đáng kể so với các năm trước. Qua đánh giá, có 334 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm tỷ lệ 42,71% tổng số TCCSĐ và đảng viên được đánh giá, giảm 7,85% so với năm 2015; có 2.400 chi bộ đạt TSVM, chiếm tỷ lệ 43,68%, giảm 6,07% so với năm 2015; có 68.406 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 0,15% so với năm 2015…

 

Thực hiện quy trình đánh giá chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở, do thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai và kịp thời điều chỉnh, bổ sung một số nội dung không phù hợp, nên kết quả đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2016 đã phản ánh khách quan, sát với thực tế, hạn chế bệnh thành tích. Năm 2016, số đảng bộ dự kiến xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 4/18 đảng bộ, chiếm tỷ lệ 22,2%, giảm 13 đảng bộ so với năm 2015; số đảng bộ dự kiến xếp loại hoàn thành nhiệm vụ là 14/18, chiếm tỷ lệ 77,8%; không có đảng bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; có 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt TSVM 5 năm liền, 5 TCCSĐ đạt TSVM 5 năm liền và 33 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng…

 

Sau khi nghe báo cáo và trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhất trí với nội dung báo cáo và các tờ trình. Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tiếp tục xem xét lại các tiêu chí đánh giá để điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn năm 2017 sao cho hài hòa, hợp lý, sát với tình hình thực tế, đảm bảo sự công bằng, giảm dần bệnh thành tích, hình thức. Trong đó, cần lưu ý điều chỉnh tỷ lệ phần trăm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; cân đối giữa điểm thưởng, điểm trừ để có sự khuyến khích, tạo động lực phấn đấu chung cho toàn Đảng bộ…

 

Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 nêu rõ, đến hết năm 2016 toàn tỉnh hiện có 5.799 doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn đăng ký sản xuất kinh doanh đạt 39.608 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với giai đoạn 2005 - 2010. Trong đó, có 35 doanh nghiệp nhà nước, 117 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 5.674 doanh nghiệp tư nhân. Thời gian qua, tỉnh cũng đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Nhờ đó, hoạt động của các doanh nghiệp có sự phát triển ổn định. Tổng doanh thu năm 2016 ước đạt 92.034 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2011; nộp ngân sách nhà nước 3.102 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2011; tạo việc làm ổn định cho trên 130 nghìn lao động với tiền lương bình quân lao động 3,8 triệu đồng/người/tháng.

 

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, hiện nay hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã được ban hành nhưng hiệu quả chưa cao, chưa sát với thực tiễn; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn lực dành cho hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế; nguồn lao động chất lượng cao để cung ứng cho các doanh nghiệp còn thiếu; phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chậm đổi mới, thiếu đầu tư cho nghiên cứu, sáng tạo; năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh còn thấp… đã gây ra không ít khó khăn, thách thức cho sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ghi nhận các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những khó khăn, thách thức; định hướng những nhiệm vụ, giải pháp lớn trong việc phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Quan điểm là cần phải đặt việc phát triển doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 là chiến lược lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở, từ đó để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sức bật cho sự phát triển bền vững, đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Tạo bước đột phá về cơ chế, chính sách, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, từ đó tạo sức lan tỏa trong toàn dân về tư tưởng làm giàu, phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh. Khuyến khích việc thành lập các doanh nghiệp mới, nhất là các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với việc phát triển tiềm năng, lợi thế mới của địa phương. Cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng trưởng cả về số lượng, quy mô, chất lượng, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.

 

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội về vai trò, vị trí của doanh nghiệp và doanh nhân trong giai đoạn hiện nay. Việc phát triển doanh nghiệp cần phải đi đôi với phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ năng lực, có kỹ năng quản lý, điều hành, đồng thời cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, đáp ứng hoạt động của doanh nghiệp. Tạo sự đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển, tháo gỡ khăn, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp hiện nay; trong đó tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường sản xuất kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; hỗ trợ những vấn đề liên quan đến tài chính, nguồn vốn, đất đai và các hạ tầng kỹ thuật khác để doanh nghiệp phát triển. Đi đôi với thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì cần phải xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp; gắn việc đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề với nhu cầu thực tế các doanh nghiệp, người học nghề theo hướng có địa chỉ cụ thể. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và các Hiệp hội doanh nghiệp; quan tâm, tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, liên kết, xúc tiến thương mại và đầu tư; phát huy mạnh mẽ vai trò là cầu nối để phản ánh với Đảng, Nhà nước những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ, giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững…

 

Lệ Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm