KINH TẾ
 
Ngành nông nghiệp Phú Thọ: Dấu ấn sau 20 năm tái lập tỉnh

PhuthoPortal - Hai mươi năm sau sự kiện tái lập tỉnh, nhờ khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, nền kinh tế của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên hầu hết các lĩnh vực. Hòa chung với sức vươn lên đó, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh cũng in đậm nhiều dấu ấn tốt đẹp, không chỉ biểu hiện trên những cánh đồng, những rừng cây xanh màu no ấm mà còn biểu hiện ở sự đóng góp xứng đáng của ngành vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh có nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại.


 

 

 

Thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chủ trương, chính sách thể hiện rõ sự đổi mới trong tư duy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, do vậy, nền kinh tế của tỉnh nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thời điểm năm 1996, về cơ bản, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; tình trạng độc canh, độc cư diễn ra tại nhiều địa phương. Việc phủ xanh đất trống, đồi núi trọc chưa được đầu tư thỏa đáng nên chưa đem lại hiệu quả cao. Năng suất lúa bình quân chỉ đạt 27,8 tạ/ha; sản lượng lương thực quy ra thóc đạt 24 vạn tấn.

 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, ngay tại thời điểm tái lập tỉnh, kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong quá trình đổi mới, Đảng bộ và chính quyền các cấp tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, giải pháp chỉ đạo ngành nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của từng địa phương. Mục tiêu là chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đáp ứng kịp thời với công cuộc đổi mới bắt kịp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong đó, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cấu trúc lại ngành cho phù hợp là một vấn đề rất được Đảng bộ và chính quyền tỉnh quan tâm.

 

Với những đường lối, chủ trương và những biện pháp phát triển đúng đắn, kinh tế nông nghiệp của tỉnh đã cơ bản khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước phát huy lợi thế, đạt được những thành tựu quan trọng, giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế.

 

Giai đoạn từ 1997 - 2000, sản xuất nông, lâm nghiệp đã phát triển tương đối toàn diện và chuyển dần từ số lượng sang chất lượng và giá trị. Thành tựu nổi bật trong giai đoạn này là đã thực hiện một số chính sách đầu tư theo chiều sâu, ưu đãi miền núi, trợ giá giống và dịch vụ khoa học; khuyến khích đưa các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất. Quá trình chuyển dịch cơ cấu bước đầu đã lồng ghép được các chương trình, dự án, tạo nguồn lực phát huy đồng bộ tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Những mô hình khuyến nông với mục đích “trình diễn” quy trình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả để nông dân học tập, làm theo được đầu tư thỏa đáng. Đặc biệt, sự “gia nhập” của các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng đã thực sự tạo ra bước đột phá mới trong sản xuất nông, lâm nghiệp, đưa năng suất và sản lượng lương thực tăng nhiều so với các năm trước. Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có bước phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Hiệu quả kinh tế đồi rừng ngày càng được khẳng định.

 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, trên cơ sở quy hoạch, định hướng của tỉnh, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu, dồn đổi ruộng đất, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, phù hợp với điều kiện, lợi thế canh tác của từng loại đất nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại nông thôn trên cơ sở phát triển nền nông nghiệp hàng hóa gắn phát triển đô thị với công nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Bên cạnh đó, các loại hình kinh tế tế tập thể; các tiến bộ khoa học kỹ thuật; việc triển khai thực hiện các chương trình nông nghiệp trọng điểm; việc thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp vào đầu tư nông nghiệp cũng được các cấp, các ngành chức năng chủ động thực hiện. Các chính sách về tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; trợ cước giống cây trồng, vật nuôi; việc khai thác và sử dụng đất hợp lý; các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc và trồng các loại cây ăn quả được các ngành, các địa phương triển khai hiệu quả… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đã liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tại nhiều địa phương đã hình thành và phát triển nhiều mô hình cánh đồng mẫu, nhiều vùng sản xuất có giá trị kinh tế cao như vùng chuyên canh cây lương thực (tập trung ở các huyện: Lâm Thao, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ); vùng trồng bưởi (tập trung ở các huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn); vùng trồng chè (tập trung ở các huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn, Thanh Ba); vùng sản xuất rau an toàn (tập trung ở các huyện Lâm Thao, Thanh Ba, Cẩm Khê, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ); vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm (tập trung ở các huyện Cẩm Khê, Phù Ninh, Yên Lập, Thanh Thủy); vùng nuôi trồng thủy sản (tập trung ở các huyện Tam Nông, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Thủy); vùng trồng rừng sản xuất (tập trung ở các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng)... Nếu như ở thời điểm 20 năm về trước, những cánh đồng lúa nước chỉ cấy các giống lúa dài ngày tới 6 tháng mới cho thu hoạch mà kết quả nông dân chỉ thu được dưới 30tạ/ha, sản lượng lương thực quy thóc đạt 24 vạn tấn, thì đến nay, cũng trên đồng đất ấy, mỗi năm, người nông dân đã gieo cấy từ 2 – 3 vụ lúa, trồng xen canh nhiều loại cây lương thực và rau màu cho sản lượng cao; sản lượng lương thực đạt trên 460 nghìn tấn; bình quân lương thực đạt 341kg/người/năm. Việc cải tạo đàn bò, đàn lợn; đưa các loại giống gia cầm, thủy sản có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất hay đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, tăng diện tích phủ xanh đất trống, đồi núi trọc cũng được quan tâm thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện thu nhập cho người nông dân. Tính đến hết năm 2016, giá trị tăng thêm của ngành ước đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 1,7 lần; thu nhập bình quân lao động nông thôn đạt 23 triệu đồng/người/năm, tăng 11,7 lần so với năm 1997.

 

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được quan tâm đầu tư,  nâng cấp là yếu tố rất quan trọng tạo ra sự phát triển của sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản,  nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, góp phần bảo đảm hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp. Đến nay, hệ thống công trình thuỷ lợi đã đảm bảo tưới, tiêu thường xuyên cho trên 80% diện tích lúa, hệ thống đê điều thuỷ lợi có bước phát triển quan trọng, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Toàn tỉnh đã có 1 huyện, 85 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Sau 20 năm tái lập tỉnh, nông nghiệp tỉnh thực sự đã có bước tiến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với đặc thù riêng, Phú Thọ vẫn xác định tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Vì thế, việc “cùng đồng hành với nhà nông làm giàu” của ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng. Những kết quả của chặng đường 20 năm với những dấu ấn tăng trưởng mạnh mẽ sẽ là bước đệm quan trọng để Phú Thọ hướng tới xây dựng nền nông nghiệp ngày càng tiên tiến, hiện đại hơn…

 

Khuất Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm