THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

PhuthoPortal - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ công tác).


Tổ công tác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ phó. Trưởng phòng Tổng họp - Văn phòng UBND tỉnh làm Thư ký. Thành viên là trưởng các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị so với yêu cầu đề ra; có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao so với thực tiễn.

 

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định có liên quan.

 

Định kỳ hằng tháng hoặc sau mỗi đợt kiểm tra, báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Việc thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được xem như một bước giám sát cao hơn, kiểm tra kỹ hơn và tạo chuyển biến mạnh hơn nữa đối với các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ được giao.

 

Hương Giang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm