THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal – Ngày 07/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 756/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện văn bản số 218/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý LĐNN làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có sử dụng LĐNN làm việc, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến người LĐNN; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng LĐNN trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến LĐNN làm việc tại Việt Nam; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác quản lý LĐNN làm việc trên địa bàn tỉnh giữa các cơ quan trong việc chia sẻ thông tin và quản lý tốt LĐNN chỉ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam, đảm bảo sử dụng hiệu quả LĐNN và đảm bảo việc làm cho lao động Việt Nam; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhân lực của tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng, ý thức, thái độ và tác phong làm việc của người lao động Việt Nam, tạo nguồn giới thiệu, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn; tăng cường hoạt động thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm của các tổ chức dịch vụ việc làm trên địa bàn để hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động Việt Nam và doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu; tổ chức triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động cho người LĐNN qua mạng điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với LĐNNlàm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh ủy quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thanh tra, kiểm tra và quản lý LĐNNlàm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh ủy quyền; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Đề nghị Công an tỉnh tăng cường quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thanh tra, kiểm tra và quản lý LĐNNlàm việc trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền.

 

Các sở, ban, ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh tham gia quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

 

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ quan chức năng thống kê, rà soát số lao LĐNNđang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Báo cáo quý trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 30/6, báo cáo năm trước ngày 30/12 hàng năm.

 

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà thầu sử dụng người LĐNNtrên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc đăng ký, sử dụng, quản lý và báo cáo cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật về LĐNNlàm việc tại Việt Nam.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ sử dụng LĐNN, LĐNNlàm việc tại Việt Nam.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm