THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 02/3/2017, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước ban (BVBMNN) hành Kế hoạch số 699/KH-BCĐ về công tác BVBMNN.


Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác BVBMNN, từ đó đề cao ý thức cảnh giác, tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động nhằm chiếm đoạt bí mật nhà nước của các thế lực thù địch, không để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước. Củng cố và tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ BVBMNN, đảm bảo nhịp nhàng, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác BVBMNN phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, gắn với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp với xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực BVBMNN.

 

Kế hoạch đã đề ra nội dung trọng tâm thực hiện như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVBMNN, nâng cao nhận thức về công tác BVBMNN trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra về BVBMNN, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; tổ chức khảo sát, xác định các khu vực cấm, địa điểm cấm để triển khai công tác bảo vệ theo quy định; bố trí hợp lý, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác BVBMNN; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN; xây dựng cơ chế tài chính hợp lý phục vụ công tác BVBMNN.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm