THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 9/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 820/KH-UBND về tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2017.


Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

 

Đối tượng, đơn vị tổng điều tra là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Đối tượng, đơn vị tổng điều tra thỏa mãn cả ba điều kiện: Có địa điểm cố định trên địa bàn tỉnh để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh. Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra được chia thành 4 khối gồm: Khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể; khối tôn giáo.

 

Nội dung điều tra tập trung vào 6 nhóm thông tin gồm: Thông tin chung về cơ sở; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; thông tin chuyên đề về doanh nghiệp. Phương pháp điều tra áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp tùy theo từng loại đơn vị điều tra

 

Theo kế hoạch, thời gian tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp từ ngày 01/3/2017, khối cá thể và khối tôn giáo từ ngày 01/7/2017, phạm vị điều tra được tiến hành trên toàn tỉnh.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo

Tài liệu đính kèm  

 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm