THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 14/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 884/KH-UBND về phòng, chống mại dâm (PCMD) năm 2017.


Mục đích của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCMD nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống hòa nhập cộng đồng bền vững. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chứa chấp, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm nhằm giảm tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm. Đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống mại dâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quản lý địa bàn, can thiệp làm giảm tác hại của tệ nạn mại dâm. Trong đó, một số mục tiêu cụ thể được đề ra như: 75% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; 50% các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ PCMD với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo; dạy nghề cho lao động nông thôn; chương trình việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người; 20% các huyện, thành, thị triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD; xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về PCMD và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

 

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn mại dâm; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội tại địa bàn cơ sở; xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD; đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm