THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị

PhuthoPortal – Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1164/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.


Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực kinh tế. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; phòng ngừa, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành chức năng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và sự tham gia của doanh nghiệp, nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt.

 

Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về bảo đảm an ninh kinh tế; âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch…; tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế; tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế của các cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, doanh nhân.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm