THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch về công tác pháp chế năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1415/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2017.


Mục đích, yêu cầu của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế; quan tâm, tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

 

Kế hoạch đã đề ra nội dung thực hiện như tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy trên tinh thần đối với các cơ quan, đơn vị đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định; các hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tập trung công tác xây dựng pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; công tác pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 7 và Điều 16 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm